МЕНЮ САЙТУ

ОФІЦІЙНІ САЙТИ
ДРУЗІ САЙТУСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

"Особливості психологічного супроводу 
дітей старшого дошкільного віку"
 
Даруй себе дітям! 
Будь терплячим і будь готовим до зустрічі з ними в дитинстві.  
Ш. Амонашвілі
За останнє десятиліття відбулися значні зміни в освітянській галузі: зміна пріоритетів діяльності, модернізація змісту освіти, упровадження нових освітніх програм тощо. Усе це вимагало якісно нового професійно-кваліфікаційного забезпечення системи освіти України. 
Так, виникла нагальна потреба у працівниках психологічної служби, які на сьогодні є невід’ємною, важливою складовою освітньо-виховного процесу,  надійними партнерами дітей, педагогів, батьків. Свою діяльність спеціалісти психологічної служби здійснюють шляхом забезпечення психологічного супроводу діяльності дошкільного навчального закладу. Основною метою якого є підтримка умов для розвитку дитини відповідно до вікових норм та її індивідуальних особливостей. 
У дитячому садку практичний психолог спрямовує свою роботу на попередження проблем розвитку дитини, порушення емоційно-вольової сфери, проблем взаємовідносин з однолітками, педагогічними працівниками, батьками; психологічне забезпечення освітніх програм, допомогу батькам у створенні необхідних умов для гармонійного розвитку дитини; формування психологічної культури вихованців, педагогів, батьків.Особливість діяльності практичного психолога дошкільного закладу полягає не лише у використанні різноманітних методів діагностичної, корекційно-розвивальної роботи з дітьми, а й у тому, що вона виступає як комплексна технологія, особлива культура підтримки та допомоги дитині у вирішенні завдань розвитку, навчання, виховання, соціалізації. Це система роботи, спрямована на створення соціально-психологічних умов для збереження і зміцнення здоров’я, успішного навчання і психологічного розвитку дитини в ситуаціях взаємодії як з однолітками, так і з дорослими. 
Психолого-педагогічний супровід освітньо-виховного процесу здійснюється у співпраці з усіма суб’єктами: адміністрацією закладу, дітьми, вихователями та, у разі необхідності, суміжними спеціалістами (вчителями-логопедами, дефектологами, медпрацівниками тощо).Педагоги і батьки – активні учасники цього процесу. Вихователь використовує рекомендації психолога, здійснює педагогічний супровід розвитку дитини, а батьки підтримують її, забезпечуючи емоційний комфорт, захист, любов і тепло.
Професійність і ефективність психологічного супроводу залежить від організації роботи дошкільного закладу, використання інноваційних технологій, створення чіткої організації роботи психологічної служби в дошкільному закладі, відпрацювання моделі супроводу дитини у співпраці практичного психолога, вихователів і батьків. 
Специфічною особливістю діяльності фахівців психологічної служби є те, що вона здійснюється за основними напрямами, які забезпечують вирішення завдань психологічного супроводу розвитку дитини, - це діагностична, корекційно-розвивальна, консультативна та просвітницька робота. Першим, обов’язковим кроком у реалізації поставлених перед психологічною службою дошкільного навчального закладу завдань є психологічна діагностика, яка має на меті зібрати необхідні дані про розвиток дитини для того, щоб спланувати подальшу роботу з нею та, відповідно, педагогами й батьками. Тільки на підставі результатів психодіагностики практичний психолог визначає необхідність проведення корекційної роботи з дошкільником, яка може здійснюватись в індивідуальній чи груповій формі, виходячи з проблеми дитини. 
Метою корекційно-розвивальної роботи є відновлення цілісності особистості, балансу психодинамічних сил, гармонізації внутрішнього світу та розширення моделей поведінки дитини засобами збагачення і зміни соціального середовища або навчання нових форм поведінки. 
Суттєвою відмінністю діяльності практичного психолога, від інших педпрацівників, є те, що психодіагностика та корекційно-розвивальна робота здійснюється шляхом використання інструментарію (методик, програм), які пройшли соціально-психологічну експертизу, тобто відповідають усім необхідним вимогам і допущені (погоджені відділом практичної психології та соціальної роботи) до роботи.  Поряд з тим, фахівці можуть розробляти авторські програми, які подаються до обласного центру практичної психології та соціальної роботи Сумської обласної державної адміністрації для проходження  експертизи.
Важливою складовою в роботі спеціалістів є здійснення консультативно-просвітницької діяльності з батьками та педагогами щодо підвищення рівня їх компетентності з актуальних питань психічного розвитку дітей дошкільного віку, використання ефективних технік, методів та прийомів у роботі з дошкільниками. Слід зазначити, що на кожному етапі обов’язково відбувається інформування учасників освітньо-виховного процесу про систему роботи практичного психолога (діагностику, корекцію), яка проводиться ним з дитиною та динаміку змін, які відбуваються в індивідуальному розвитку  кожного вихованця протягом перебування у ДНЗ. 
З метою висвітлення та аналізу діяльності, працівник психологічної служби двічі на рік (грудень, травень) звітує про проведену роботу та її результативність перед педагогічним колективом закладу та подає статистичний звіт до відділу освіти.Психологічний супровід дітей здійснюється на всіх вікових етапах розвитку дитини. Необхідно звернути увагу, що його зміст (обсяг) багато в чому визначається навантаженням на практичного психолога (кількості груп та дітей у дитячому садку). Так, якщо в дошкільному закладі одна група дітей старшого дошкільного віку, то об’єм роботи відповідно може бути більшим, ніж при наявності 3-4 груп на одну ставку.  
Звичайно, особливе місце в роботі практичного психолога відводиться організації діяльності з дітьми старшого дошкільного віку. Адже це завершальний період перебування дитини у ДНЗ, коли відбувається умовне підведення підсумків роботи педагогів та батьків, яке визначається сформованістю дошкільної зрілості дитини як необхідної умови подальшої успішної адаптації та навчання у школі. Основним досягненням у житті дитини старшого дошкільного віку є її готовність до навчання у школі. У цей період закладаються основи її психічного здоров'я, характеру, здібностей, особливості самосвідомості тощо. Досягнення у психічному та особистісному розвитку є передумовою для гармонійного розвитку дитини на наступних етапах. «Ми навчаємося не для школи, а для життя», говорив Сенека Молодший. Перефразовуючи його слова, можна сказати: «Ми готуємо дошкільника не  тільки до школи, а до подальшого життя взагалі». Саме від нас, дорослих, від того, що ми вклали в дитину, які умови створили для її повноцінного розвитку, залежить наскільки успішною, сомодостатньою особистістю вона стане.Зміст психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку визначається актуальними завданнями розвитку дитини шостого року життя, з опорою на новоутворення даного віку та з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей вихованців (характер, темперамент тощо), а також пріоритетних завдань закладу та практичного психолога, який визначає їх самостійно, ураховуючи власний досвід роботи, рекомендації Міністерства освіти і науки, актуальність проблеми. Виникнення новоутворень (самосвідомості, самооцінки, уяви, довільності) відбувається в процесі провідної ігрової діяльності, як  головного джерела розвитку дитини дошкільного віку.
Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку здійснюється протягом навчального року, у рамках якого вирішуються наступні завдання:
-забезпечення сприятливих умов для повноцінного розвитку дитини;
-виявлення та розвиток здібностей (обдарувань) дошкільників;  
-обстеження рівня психічного розвитку (пам'ять, мислення, сприймання тощо);
-профілактика та корекція негативних проявів у поведінці;
-корекція труднощів у розвитку пізнавальної сфери;
-формування довільності, саморегуляції поведінки, самооцінки;
-розвиток мовлення та збагачення словникового запасу;
-формування компонентів готовності до навчання в школі;
-розвиток комунікативних навичок;
- підвищення рівня психологічної культури батьків та педагогів щодо особливостей психічного розвитку дітей шостого року життя, підготовки до навчання в школі тощо.
На початку навчального року практичними психологами здійснюється обстеження рівня психічного розвитку дошкільників за методикою непрямої експрес-діагностики М.П.М’ясоїда (при активній участі вихователів-експертів), також шляхом проведення анкетування батьків та педагогів відбувається виявлення здібних дітей та дітей з ознаками обдарованості. За необхідності, виходячи з результатів діагностики, проводиться подальша корекційна чи розвивальна робота з дошкільниками, обов’язково надаються рекомендації усім учасникам освітньо-виховного процесу щодо актуальних питань розвитку кожної дитини. Корекційно-розивальні програми практичний психолог добирає самостійно, виходячи з потреб дитини. 
Необхідно зауважити, що корекційна робота здійснюється тільки на підставі діагностики, навіть якщо у дитини є медичний діагноз. Запит з боку батьків чи педагогів є підставою для проведення саме психодіагностики, і не обов’язково корекційно-розвивальної роботи дошкільником. У свою чергу будь-який вид діяльності практичного психолога з дитиною здійснюється тільки за згодою батьків чи осіб, які їх замінюють. 
У другій половині навчального року спеціалістами психологічної служби особливий акцент робиться саме на забезпеченні психологічного супроводу дітей старшого дошкільного на етапі підготовки їх до навчання в школі. 
У лютому-березні здійснюється визначення рівня готовності дітей за методиками Керна-Йєрасика (проводиться поглиблена діагностика дошкільників, які показали низький результат за вищезазначеною методикою). 
Головною метою психодіагностики є надання необхідної психолого-педагогічної допомоги дитині в подоланні труднощів індивідуального розвитку відповідно до вікових норм. 
Корекційно-розвивальну роботу з старшими дошкільниками може бути спрямовано на:
-розширення знань про школу та її атрибути;
-розвиток довільної поведінки;
-формування навчальної мотивації;
-підвищення соціальної компетентності дошкільника;
-розвиток пізнавальних процесів, зокрема, операцій мислення (синтезу, аналізу, порівняння тощо) та уяви, як необхідної умови для розвитку вміння планувати свою діяльність;
-розвиток уміння виконувати інструкцію та працювати за зразком;
-розвиток графічних умінь та дрібної моторики пальців рук;
-розвиток навичок конструктивної взаємодії з однолітками та дорослими;
-формування нової соціальної позиції «школяра» тощо.
Стратегія психолого-педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного віку на етапі підготовки до навчання в школі обговорюється на психолого-педагогічному консиліумі, де присутні всі спеціалісти, які працюють з дітьми даної категорії, у тому числі медпрацівники. Засідання ППК проводяться у березні та травні місяці. Консиліум по «готовності» є обов’язковою формою роботи. 
Результативність корекційно-розвивальної роботи відстежується вже під час проведення занять з дітьми шляхом спостереження та повторної вихідної діагностики, яка проводиться не раніше ніж через місяць після проведення корекції за тими ж психодіагностичними методиками, що й первинне обстеження. 
Суттєвою особливістю психологічного супроводу є те, що після проведення діагностики та корекції практичним психологом складається аналітичний звіт, де подається кількісний та якісний аналіз проблеми. Ефективність психолого-педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного віку  залежить від чіткості поставлених завдань, доцільно підібраних методів та прийомів роботи, професійної та злагодженої роботи педагогів, позиції батьків (їх активності, зацікавленості), створення розвивального середовища вдома та ДНЗ. 
Тільки забезпечення належного психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку, зокрема шестирічок, дозволить сформувати гармонійно розвиненого зрілого дошкільника, готового впевнено зробити наступний крок у житті – навчання в школі.   
Вхід на сайт

Пошук

Календар