МЕНЮ САЙТУ

ОФІЦІЙНІ САЙТИ
ДРУЗІ САЙТУСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 
         Педагогічна рада - це рада педагогів, які дійсно радяться, а не „засідають”, така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити окреслене, впевненість, а не навпаки. У Законі України "Про дошкільну освіту" у статті 20 "Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу” визначено основні положення щодо роботи педагогічної ради.
         Педагогічна рада ЗДО:
- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і на­вчання дітей по кожній віковій групі;
- розглядає питання удосконалення організації навчально - виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;
- визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження працівників;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впроваджен­ня у навчально - виховний процес досягнень науки і передово­го педагогічного досвіду;
- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;
- визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю;
- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.
          Педагогічна рада забезпечує два напрями роботи:
- організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи ДЗ, розгляд підсумків роботи за певний період, аналіз освітнього процесу у ДНЗ;
- науково-педагогічний: науково-методична проблема ДЗ і шляхи її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досяг­нень науки і перспективного педагогічного досвіду (далі - ППД), під­вищення кваліфікації педагогів тощо.      
          Все більше зростає роль педагогічної ради як колегіального ор­гану управління, діяльність якого має вирішальний вплив на якість навчаль­но-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом. Педагогічна рада є основною формою методичної роботи з педагогічним колективом. Вона дозволяє найбільш глибоко і кваліфіковано вирішувати важливі питання підвищення ефективності процесу навчання та виховання, дає змогу залучати кожного вихователя до роботи дошкільного закладу. Важливо створити саме такі умови, які б сприяли підвищенню ефективності роботи педагогічної ради. А це залежить від бага­тьох факторів: створення сприятливого пси­хологічного мікроклімату в колективі, якості підготовки, культури проведення самої пе­дагогічної ради, оптимального добору тема­тики та раціональної форми проведення.
         Кожна педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною річного плану дошкільного закладу. При плануванні їх ураховується кількість груп і вихователів, їхня кваліфікація і стаж роботи, результати минулого року і обов'язково завдання, пос­тавлені перед дошкільним закладом на по­точний навчальний рік. У річному плані ви­світлюється зміст кожної педагогічної ради, зазначається термін її проведення та вказуються доповідачі. У місячному плані передбачено підготовку колективу до наступної педради. Час підготовки триває по-різному — 2— 2,5 місяця, а може, й довше. А саме: перегляд занять, прогулянок, окремих процесів режиму тощо.
         Успіх педагогічної ради залежить від підготовки і участі в обговоренні поставлених питань членів колективу. Підготовка організовується так, щоб якомога більше вихователів взяли в ній актив­ну участь. Вихователів, особливо початківців, вчать пра­вильних прийомів виховного впливу на дітей, допомагають підвищувати загальноосвітній рівень, поліпшу­вати навчально-виховний процес, оволодівати методикою педагогіч­ної пропаганди. За темами, у роботі над якими відчуваються труднощі, плануються і проводяться консультації та співбесіди. Добира­ється необхідний дидактичний матеріал і посібники, опрацьовується методична література, складаються плани доповідей, пові­домлень, оформляються виступи, з чітким викла­дом, теоретичним обґрунтуванням кожного питання, з прикладами про роботу дошкільного закладу.
        На педагогічні ради запрошуються батьки, вчителі, психологи та інші компетентні люди з цього питання. Залучаються до консультацій вихователі-методисти, вихователі з вищою кваліфікаційною категорією. Окремі питання іноді вимагають теоретичних да­них, а в основному виступи з досвіду роботи вихо­вателів, батьків, учителів. Це цікаво всім колегам, а особливо молодим педагогам. Дуже зацікавлює, заохочує педагогів і викликає позитив підготовка виставок, добір літератури, дидактичних ігор, посібників тощо.
        На педагогічних радах розглядаються найрізно­манітніші питання, деякі з них програмою не пере­дбачені, але актуальні на сучасному рівні життя, наприклад це правова та економічна освіта. Готуючись до педагогічної ради і плануючи її, бажано скласти для себе схему, щоб було зрозуміло, яку роботу слід провести. Схеми можуть бути різ­ними, залежно до якої педагогічні ради готуєтесь.
         У доборі тематики педагогічної ради слід керуватися такими критеріями :
1. Тема повинна бути:
- актуальною, тобто сучасною і своєчасною;
- нестандартною, отже, цікавою;
- перспективною, тобто працювати на майбутнє й відповідати вимогам наступності, перспективності і спадкоємності.
2.Формулювання теми має передбачати:
- практичну значущість;
- можливість вирішення проблеми, реальність досягнення.
      Орієнтовна тематика питань, що можуть розглядатися на засіданні педагогічної ради:
 1. Організаційно-педагогічні:
— Про підсумки роботи ДЗ за минулий навчальний рік і завдання педагогічного колективу на наступний рік. Затвердження плану роботи ДНЗ на рік.
— Про спільну роботу батьків і вихователів щодо формування у дітей культурно-гігієнічних навичок.
— Про досвід роботи вихователів з конкретних  напрямків роботи. 
— Про роботу гуртків, секцій щодо формування...
— Про досвід роботи вихователів, які атестуються...
— Про роботу творчої групи з проблеми...
— Про забезпечення здорових і безпечних умов...
— Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
— Про самоосвіту вихователів як складову системи методичної роботи в ДНЗ. 
2. Організаційно-методичні:
—Концепція і програма розвитку ДЗ та завдання педагогічного колективу щодо їхньої реалізації.
—Аналіз можливостей дошкільного навчального закладу щодо забезпе­чення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров'я дітей.
—Психолого-педагогічний аналіз режиму роботи ДЗ та прогнозуван­ня його ефективності.
—Про організацію освітнього процесу у ДЗ на основі творчого підходу до реалізації чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей.
— Про спільну роботу ДНЗ і сім'ї щодо громадянського виховання ді­тей дошкільного віку. 
         За формами організації можна виокремити такі педагогічні ради:
- традиційна педагогічна рада;
- педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами (під час обговорення певного питання);
- нетрадиційна педагогічна рада у формі ділової гри, «круглого столу». 
        Етапи підготовка й проведення педагогічної ради:
Перший етап — теоретичний, він охоплює:
- визначення тем педагогічних рад на 3 роки відповідно до науково-методичної проблеми, концепції розвитку ДЗ, мети й завдань, прогнозованих результатів;
- планування тематики педагогічних рад на рік на основі аналізу діяльності ДЗ за попередній рік (травень);
- складання плану діагностико - практичної діяльності до педагогічної ради (травень—червень).
Другий етап — організаційний, він охоплює:
- складання плану проведення педагогічної ради, вибір форми проведення, уточнення мети й завдань;
- добір методів дослідження (спостереження, бесіди, анкетування дорослих, тестування, вивчення наукової літератури, нормативно-законодавчих документів, моделювання, експеримент, узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо);
- створення оргкомітету з проведення педагогічної ради, розподіл обов'язків, делегування повноважень;
- оголошення про проведення педагогічної ради.
Третій етап — моніторинговий, необхідно: організувати збирання інформації за підсумками діагностування та здійснити аналіз отриманої інформації.
Четвертий етап — практичний:  проведення засідання педагогічної ради й прийняття рішення.
П'ятий етап — аналітично - регулюючий, він охоплює:
- аналіз ефективності роботи педагогічної ради на нараді при завідувачі;
- роботу щодо виконання попередньо ухвалених рішень;
- контроль за виконанням рішення педагогічної ради.
         Тематика педагогічних рад, як правило, планується наприкінці поточного року на основі аналізу стану освітньої роботи. Упродовж року відбувається 4—5 засідань педагогічної ради.
         Вимоги до організації та проведення педагогічної ради в ДЗ: (покроковий алгоритм):
Підготовчий етап (за чотири-шість тижнів до початку):
I. Створення комісії (творчої групи) з метою уточнення теми та питань для обговорення, підготовки порядку денного засідання педради.
II. Визначення об'єктів вивчення (педагоги, діти, заходи).
ІІІ. Видання наказу про підготовку й проведення педагогічної ради.
 
Анкета «Ефективність роботи педагогічної ради»
Вельмишановний колего!
Адміністрація дошкільного навчального закладу______ звертається до Вас із проханням висловити свої міркування щодо ефективності роботи педагогічної ради у _____-______навчальному році.
1. Які питання (проблеми), що розглядались на засіданнях педагогічної
ради у цьому навчальному році, викликали Ваш інтерес і спонукали до перегляду своїх форм і методів роботи із дітьми? 2. Що з'явилося нового у роботі педагогічної ради цього року?
3. Які труднощі Ви відчули під час роботи із вихованцями і якої допомоги потребуєте з боку адміністрації?
4. Чи задовольняє методичне забезпечення роботи у Вашій віковій групі дітей?
5. У чому, на Ваш погляд, суттєві недоліки в підготовці та проведенні за сідань педагогічної ради?
6. Що Ви пропонуєте для підвищення ефективності роботи педагогічної ради? 7. Запропонуйте 2—3 проблеми для розглядання на педагогічній раді у новому навчальному році.
         Слід прагнути, щоб педагогіч­на рада стала для вихователів справді радою, де не просто за­сідають випадкові люди, а вирі­шують корисні справи однодумці; щоб вона стала цент­ром підживлення відповідальності кожного за результати своєї пра­ці. Тоді вона буде не формальною справою, а творчим процесом, який приносить радість і задо­волення, впевненість і натхнення її учасникам, перетвориться на акумулятор цінних думок та про­позицій.
 
Вхід на сайт

Пошук

Календар