МЕНЮ САЙТУ

ОФІЦІЙНІ САЙТИ
ДРУЗІ САЙТУСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 
 
 ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ДИТИНИ

 "Життєдіяльність – інтегрована характеристика буття дошкільника, яка актуалізує дві взаємопов'язані і водночас специфічні форми прояву його активності:
- знаходження у процесі життя (енергійність, певний спосіб буття, знаходження у взаємодії з іншими тощо);
- діяльність (заняття чимось, праця, робота)
 Життєдіяльність дитини – це різні аспекти її життя, форми активності, всі види діяльності.
Організовуючи життєдіяльність дитини в дошкільному закладі, враховуються:
- її вікові та індивідуальні особливості;
-сучасні тенденції в оновленні змісту дошкільної освіти та розвивально-виховних технологій; 
-побажання батьків;
- специфіка та можливості закладу.
Дитяча життєдіяльність передбачає педагогічно виважене поєднання організованої та самостійної (вільної) діяльності дошкільників.
Організована діяльність включає форми освітньої роботи з дітьми, які здійснюються під безпосереднім керівництвом педагога.
Самостійна, вільна діяльність – це специфічна форма організації життєдіяльності дітей, яка розгортається у час, вільний від організованих форм освітньої роботи ( в ранкові та вечірні години, на прогулянках, в інші періоди дозвілля), як правило з ініціативи та за бажанням малюків: діти самі визначають цілі, завдання, засоби і план втілення свого задуму, самостійно контролюють, аналізують і оцінюють його виконання.
Організована діяльність грунтується:
-на засадах партнерства, співробітництва педагога з колективом вихованців, підгрупою та окремою дитиною;
-дітей між собою з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних можливостей та потреб розвитку.
Педагоги заздалегідь продумують мету, час, місце, умови, хід проведення тієї чи іншої форми роботи, потрібний для цього матеріал, обладнання, її зв’язок з іншими формами організації життєдіяльності, а також передбачають можливі дії дітей, форми впливу на них та очікувані результати дитячої діяльності.
В організованій дитячій діяльності: 
- формується фонд "можу” (знання, вміння, навички); 
- скеровується формування фонду "хочу”(потреби, інтереси, ставлення, запити тощо);
- на основі організованої розгортається самостійна дитяча діяльність, що сприяє розвитку важливих базових якостей особистості дитини (організованість, відповідальність, працелюбність, самовладання, спостережливість, креативність).
Організована діяльність включає:
1. Ігрову діяльність -вона є  провідною упродовж дошкільного періоду, це - основа для виникнення інших видів дитячої діяльності (праця, художня творчість, учіння).
Гра - специфічний вид дитячої діяльності, в якій кожен вид гри (дидактична, сюжетно-рольова, режисерська) виконує свої функції у розвитку дитини.
Види ігор:
- ігри з правилами (дидактичні ігри, рухливі);
- творчі ігри (сюжетно-рольові, театралізовані режисерські та драматизації, конструктивно-будівельні).
2. Навчально-пізнавальну діяльність
3. Трудову діяльність
Види праці:
- самообслуговування
- господарсько-побутова
- праця в природі
- художня праця (форми організації: індивідуальні й групові доручення, чергування, колективна праця)
4. Художню діяльність: (образотворчі, музичні, літературні заняття, художня праця, розваги, свята, гуртки художньо естетичного циклу)
5. Комунікативно-мовленнєву діяльність: (спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, розмови на особисті та спільні теми, створення й розв’язання певних ситуацій спілкування, цілеспрямоване залучення дітей до спілкування під час усіх форм організації життєдіяльності)
6. Рухову діяльність: (заняття з фізичної культури, музики, рухливі ігри у повсякденні, фізкультурні свята, розваги, походи, гімнастика, фізкультурні хвилинки, паузи тощо).
Буття дитини в дошкільному закладі — це послідовний перебіг певних його складових, які нормують чергування активної діяльності та відпочинку.
Невід’ємна складова повноцінного буття дошкільника - організовані дорослими побутові процеси.
Основні з них:
- прийом їжі (сніданок, обід, підвечірок, вечеря)
- спілкування (з дорослими та дітьми)
- сон (вкладання на сон, піднімання після сну)
- відпочинок (релаксація)
- вдягання-роздягання
- різноманітні гігієнічні процедури (умивання).
Організована навчально-пізнавальна діяльність:
- заняття
- гурткова робота
- індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування в повсякденні
- ігри з правилами (дидактичні, рухливі) у повсякденному житті
- спостереження у повсякденні
- проведення елементарних дослідів, пошукові ситуації у повсякденному побуті тощо
- екскурсії, походи у природне та соціальне довкілля.
Заняття – одна з можливих форм організованої навчально-пізнавальної діяльності у дошкільному закладі.
Особливості організації занять у ДНЗ
Організоване навчання у формі занять проводиться з 3-го року життя. Кількість та тривалість занять:
- для дітей 3-го року життя – 1-2 на день, тривалістю 10-15 хв.;
- для дітей 4, 5-го року життя – 1-2 на день, тривалістю 15-20 і 20-25 хв.;
- у старшому дошкільному віці – 2-3 заняття на день впродовж 1-1,5 години щодня, тривалістю 25-30 і 30-35 хв.
Найсприятливіший час для занять з 9.00 до 11.00 год.
Розпорядок занять у ДНЗ  є мобільним, гнучким, динамічним.
Класифікація занять:
1. За змістовим напрямом
2. За дидактичними цілями
3. За способом організації дітей
4. За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання
За змістовим напрямом:
1.Традиційний розподіл занять.
2. За лініями розвитку (відповідно Базової програми).
За спрямованістю змісту:
1. Односпрямовані або предметні.
2. Різноспрямовані або міжпредметні: інтегровані та комплексні.
За дидактичними цілями:
1.Заняття на повідомлення нової інформації, формування нових знань і умінь (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні)
2.Заняття на закріплення знань і раніше набутих умінь, систематизацію накопиченого досвіду (інтегровані, комплексні, навчально-пізнавальне, сюжетно-ігрове - має єдину сюжетну лінію, яка є стрижнем усього заняття і визначає його логіку (театралізація, драматизація, ігрові ситуації, рухливі, словесні ігри тощо), ігрове – побудоване на основі певного сюжету та має всі ознаки гри: ігрові ролі, правила, дії, підбиття підсумків.
3.Змішані заняття, що поєднують повідомлення нових знань, формування нових умінь із повторенням, закріпленням, систематизацією та застосуванням набутих знань, умінь, навичок.
4.Підсумково-контрольні заняття (різноспрямовані: інтегровані та комплексні; односпрямовані: предметні; заняття-шоу, заняття-гра, заняття-змагання).
За способом організації дітей:
1.Фронтальні ( загальногрупові з усією групою).
2. Підгрупові (від 8 до 15 дітей).
3.Індивідуально-підгрупові (індивідуально-підгрупове (від4 до 8 дітей).
4.Індивідуальні (від 1 до 4 дітей).
Загальногруповий спосіб - найдоцільніший для проведення інтегрованих та комплексних занять.
Підгруповий спосіб - найдоцільніший для проведення предметних занять (зменшується кількість дітей, легше врахувати рівень розвитку психічних процесів, організувати індивідуальну роботу, надати допомогу).
Індивідуальні заняття - важливий елемент системи навчання для всіх дітей групи, проводиться у зручний для педагога і дитини час, дає змогу максимально врахувати індивідуальні особливості та потреби кожної дитини.
За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання заняття поділяються на:
1.Комбіновані (комбінування різних методів та прийомів).
2.Ігрові (комплекс освітніх завдань розв,язується за допомогою спеціально підібраних ігор) та сюжетно-ігрові (насичуються ігровими ситуаціями, сюрпризними моментами, підпорядковуються єдиному сюжету).
3.Домінантні (домінують певні засоби розвитку або види діяльності).
4.Бінарні, заняття-дзеркало, заняття-пошук.
5.Міні-заняття
Форми запису 
при плануванні освітньої діяльності з дітьми
Заняття : розділ програми, тема, програмові завдання (розвивальні, виховні навчальні) матеріал та обладнання, хід у вигляді плану (молодим спеціалістам доцільно планувати хід занять у більш розгорнутій формі).
Ігрова діяльність: назва, мета, атрибути, обладнання та інвентар, дозування, за потреби - ускладнення, основні прийоми керівництва. Трудова діяльність: вид праці, форма організації (чергування, доручення, колективна праця), зміст трудових завдань, мета, інвентар, основні прийоми проведення.
Спостереження, цільові прогулянки, екскурсії : об'єкт, мета, матеріал, перелік основних питань і завдань дітям.
Прогулянки - походи за межі дитячого садка : кінцевий пункт, спосіб пересування, тривалість, мета, інвентар, хід у формі плану - схеми з визначенням місць, тривалості й змісту відпочинку.
Самостійна діяльність дітей: назва форми роботи, матеріал та обладнання, за потреби – прийоми прямого керівництва; Бесіда: тема, мета, запитання дітям, використані художні твори тощо.
Розваги (фізкультурні, музичні, літературні) : вид розваги, тема (сценарій складається окремо, зокрема муз керівником чи інструктором з фізвиховання).
Індивідуальна робота з дітьми : розділ програми чи напрям освітньої роботи, імена дітей, мета, завдання, матеріал (інвентар).
Індивідуальна робота з батьками : форма роботи, імена дітей, з батьками яких ця робота планується, тема, мета.
Вхід на сайт

Пошук

Календар